Komunikaty

30 marca 2017 21:00 | Komunikaty

TERMINY REKRUTACJI

 

TERMINARZ

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 18.04.2017 r.
do 02.05.2017 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

Od 04.05. 2017

Do 12.05.2017

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15.05.2017 r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie umowy).

od 15.05.2017 r.
do 19.05.2017 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23.05. 2017 r.
godz. 09.00

 

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 20.06.2017 r.
do 26.06.2017 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 27.06.2017 r.

do 30.06.2017 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

03.07.2017 r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie umowy).

od 03.07.2017 r.
do 07.07.2017 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10.07.2017 r.
godz. 09.00

 

 

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego

    przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica     

    kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym  

    najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą

    kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie
    od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

    uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji   

    rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu

    administracyjnego.

 

 

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu  Ośwaty:

Karina Pawłowska

Renata Kuehn

telefon kontaktowy: 32 2453 129

                                     32 2453 138

 

 

Przeczytano: 456 razy. Wydrukuj|Do góry