Przedszkole Miejskie Nr 11
http://pm11.pl

13 maja 2020 16:28 | Aktualności

UWAGA RODZICE

Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli

 

Informujemy, że od dnia 18 maja br. rozpocznie się stopniowe uruchamianie miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świętochłowice. Początkowo zostaną uruchomione cztery przedszkola.

Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom przedszkoli do nauki, opieki, zabawy i pracy, a także biorąc pod uwagę opinię rodziców deklarujących potrzebę opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, zdecydowano w pierwszej kolejności otworzyć następujące przedszkola miejskie:

Opracowane procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, pozwalają na funkcjonowanie małych grup, w których może przebywać max. 12 dzieci tak, aby zapewnić minimalną przestrzeń wynoszącą 4 m² na każde dziecko i opiekuna. Stąd liczba grup proponowanych do otwarcia jest ograniczona z uwagi na działalność przedszkola w trybie reżimu sanitarnego. Niemniej jednak zapewniamy, że w przypadku zgłoszeń rodziców deklarujących potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej, będziemy sukcesywnie otwierać kolejne oddziały.

Ponadto informujemy, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, o których wspomniano wyżej, wskazują jednoznacznie, iż pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej. Niniejsza procedura, zawierająca wszystkie zasady organizacji pracy placówki w dobie pandemii, zostanie podana do wiadomości i zastosowania poprzez umieszczenie na stronach internetowych przedszkoli miejskich, Miejskiego Zarządu Oświaty.

Jednocześnie uprasza się wszystkich rodziców, bez względu na przedszkole, do którego uczęszczało dziecko, deklarujących potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej o kontakt bądź z dyrektorem przedszkola, do którego dziecko uczęszczało przed zawieszeniem zajęć bądź z dyrektorem przedszkola planowanego do otwarcia w dniu 18 maja br., w celu dopełnienia formalności związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy informować w kolejnych komunikatach.